Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Muziek Fantastique

Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind met een leeftijd tussen de 8 maanden en 4 jaar samen met een (bij voorkeur steeds dezelfde) voor het kind bekende volwassene.

1
Inschrijving:
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen.
Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.
De plaatsing voor een cursus gaat op volgorde van aanmeldingen.
Een cursus kan van start gaan vanaf 6 aanmeldingen. Een groep heeft maximaal 10 vaste deelnemers. Bij meer aanmeldingen volgt een wachtlijst.

2
Lessen:
Lesdata en -tijden worden na deelnamebevestiging gecommuniceerd via e-mail.
In de schoolvakanties is er (tenzij anders aangegeven) geen les.
De cursist wordt door de docent uiterlijk 7 dagen voor de geplande startdatum van de cursus ingelicht of de cursus start en op welk tijdstip de cursist is ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past, dan kan dit worden overlegd.
De les start op het aangegeven tijdstip.
Per cursus staat vermeld uit hoeveel lessen deze bestaat.

3
Afwezigheid en inhalen van lessen
Absentie van de docent: wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Wanneer een les in de open lucht niet kan doorgaan vanwege slechte weersvoorspellingen (regen/onweer of temperaturen onder 17 graden), wordt u uiterlijk de avond voor de lesdag geïnformeerd.
Bij uitval van een enkele les zal deze indien mogelijk worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).
Absentie van de cursist: mocht u onverhoopt een les moeten afzeggen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld.

4
Beëindiging van de cursus:
De inschrijving kan kosteloos uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus geannuleerd worden door een mailtje te sturen naar info@muziekfantastique.nl onder vermelding van uw naam en de naam van het kind. Zonder annulering blijft betaling van het cursusgeld verplicht (er is immers een plek gereserveerd voor de cursist).
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

5
Betaling:
U ontvangt een factuur uiterlijk 3 weken voor de start van de cursus. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te worden overgemaakt op het rekeningnummer IBAN: NL51ABNA0586984569 t.n.v. N.A. Smeets-Schaaf met vermelding van het factuurnummer.
Indien bij de start van de cursus het cursusgeld nog niet betaald is, kan de cursist niet toegelaten worden tot de les.
De cursus zal starten vanaf minimaal 6 deelnemers. Mocht de cursus niet doorgaan en u heeft uw cursusgeld al betaald, dan wordt het volledige bedrag teruggestort.
Wanneer een cursist door een onder punt 4 genoemde reden de cursus beëindigt zal in overleg met de docent het resterende cursusgeld worden teruggestort.

6
Aansprakelijkheid:
Cursisten dienen verantwoordelijk om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen.
Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind.
Muziek Fantastique is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

close

Houd mij op de hoogte van komende cursussen en ander nieuws!